architekturawnetrz
architektwnetrz krakow
krakowarchitekturaarchitekturawnetrzprojektywnetrzarchitektwnetrz
artdesign architektura wntrz gabinetw medycznych architektura wntrz architekt wnetrz projektowanie projekt jacek niezgoda architektura wntrz artdesign biuro projektowe gabinet medyczny lekarski stomatologiczny ginekologiczny urologiczny interior projektant art design wnetrza wntrza architektura wntrz gabinetw medycznych

   
"Rozmawiamy o wntrzach"   
Architektura wntrz gabinetw  medycznych.  
  
Jacek Niezgoda
ARTDESIGN architektura wntrz
Artyku opublikowany zosta w "Oglnopolskim Przegldzie Medycznym". 
 

      W czasach, kiedy pacjent wybiera lekarza, wizerunek estetyczny gabinetu lekarskiego nabiera szczeglnej wagi. Jego wntrze powinno by zaprojektowane przez dowiadczonego projektanta, tak aby speniao wspczesne normy i wymagania, a jednoczenie cieszyo wzrok osb w nim przebywajcych. Pozwoli to na odbir bez zastrzee przez Sanepid i terminowe otwarcie. Szczegowe wymagania, stawiane gabinetom lekarskim, opublikowane zostay w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000.

Oglne zasady.
      Gabinet, w ktrym lekarz moe wykonywa indywidualn praktyk lekarsk powinien posiada powierzchni co najmniej 12 m2. Lekarz rodzinny powinien zaplanowa swj gabinet w pomieszczeniu min. 15 m2. Aby zapewni komfort pacjentom, z powierzchni gabinetu, naley wydzieli wygodn kabin ubraniow/przebieralni o powierzchni min. 1,5 m2, wyposaon w wieszak, krzeso i lustro. Dla lekarza stomatologa normy przewiduj min. 12 m2 powierzchni, w przypadku jednego fotela i co najmniej o 8 m2 wicej przy instalacji kadego nastpnego. Wysoko pomieszcze nie powinna by mniejsza od 3,1 m, co zapewni przestronno i komfort wykonywanej pracy.
      Pomieszczenie przeznaczone na gabinet powinno stanowi odrbny lokal. Wyjtek dotyczy praktyki lekarskiej prowadzonej w lokalu mieszkalnym. W kadym przypadku naley zapewni izolacj gabinetu lekarskiego od pomieszcze uytkowanych w innym celu. Wejcie do pomieszcze nie moe prowadzi przez pomieszczenia nie zwizane z praktyk, jak rwnie nie moe by przejciowe i peni funkcji komunikacyjnej. 
      W kompleksie praktyki naley wydzieli nastpujce pomieszczenia: poczekalni z moliw recepcj/rejestracj, oddzielne toalety dla pacjentw i personelu, pomieszczenie socjalne oraz oczywicie gabinet lub gabinety lekarzy.
      Z rejestracji/recepcji personel powinien mie zapewnion widoczno na poczekalni, wejcie i wyjcie. Rejestracja powinna by rwnie poczona z gabinetem/gabinetami interkomem, pozwalajcym na wzajemn wymian informacji np. w celu sprawdzenia danych z archiwum (naley pamita aby przechowywana dokumentacja medyczna bya zabezpieczona przed dostpem osb postronnych, zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych). Wielko poczekalni uzaleniona jest od przepustowoci i liczby gabinetw oraz od systemu rejestracji pacjentw, jednak nawet przy pojedynczym gabinecie powinno by zapewnione co najmniej pi wygodnych miejsc siedzcych. W poczekalni naley przewidzie miejsce na ubrania wierzchnie pacjentw. 
      Jeeli z przyczyn technicznych, nie istnieje moliwo urzdzenia dwch oddzielnych toalet, dla pacjentw i dla personelu, dopuszcza si jedn toalet do wsplnego uytkowania.  W kadym przypadku toaleta powinna by wyposaona w przedsionek z umywalk z bieca ciep i zimn woda, pojemnik na mydo pynne, zasobniki z jednorazowymi rcznikami oraz kosz. Istnieje odstpstwo od tej zasady, w przypadku przystosowania toalety i gabinetu dla osb niepenosprawnych.
      Jeeli w wydzielonym kompleksie znajduj si dwie praktyki lekarskie, istnieje konieczno zorganizowania dwch, oddzielnych toalet - dla pacjentw i dla personelu, w tym wypadku poczekalnia moe by wsplna.
      W pomieszczeniu socjalnym powinno by zlokalizowane miejsce na szaf do przechowywania odziey ochronnej i okry wierzchnich personelu. W wypadku braku pomieszczenia socjalnego, miejsce to, oddzielnie zamykane na klucz, mona przewidzie w ramach poczekalni dla pacjentw. Jeeli przewidziane jest pomieszczenie socjalne naley zlokalizowa w nim odpowiednio zabezpieczone miejsce do przechowywania czystej bielizny.
      W kadym gabinecie powinna by zainstalowana umywalka z biec – ciep i zimn wod, przy umywalce naley zainstalowa zasobnik z jednorazowymi rcznikami, pojemnik na mydo pynne oraz kosz/pojemnik na zuyte rczniki. W pomieszczeniach, w ktrych bd wykonywane wiadczenia zdrowotne przy uyciu narzdzi i sprztu wielokrotnego uytku, poza umywalk, powinien by zainstalowany zlewozmywak z biec – ciep i zimn wod, autoklaw, oraz w zalenoci od potrzeb, sterylizator niskotemperaturowy. W pomieszczeniach stanowicych indywidualn praktyk powinna by zapewniona odpowiednia wymiana powietrza – poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanaowej. W niektrych sytuacjach, np. przy silnym nasonecznieniu i nagrzewaniu si pomieszczenia, naley zastosowa wentylacj mechaniczn lub klimatyzacj. Okna powinny by uchylne lub otwierane, wyjtek stanowi pomieszczenia w ktrych zainstalowana jest klimatyzacja.
      Wszelkie urzdzenia i meble, zarwno w poczekalni, jak i w gabinecie powinny by wykonane z materiaw zmywalnych, odpornych na rodki dezynfekcyjne np. stal, plastik lub lakierowana sklejka, w przypadku mebli tapicerowanych - skra naturalna i syntetyczna, a take inne materiay atwo zmywalne umoliwiajce dezynfekcj. Meble w gabinecie powinny by umiejscowione na nkach lub zawieszone tak, aby caa powierzchnia podogi bya dostpna. Umoliwi to atwe utrzymanie czystoci. Ponadto przydatnym w gabinecie urzdzeniem jest niewielka lodwka. Odpady komunalne naley gromadzi w workach foliowych poza pomieszczeniem, w ktrym udzielane s wiadczenia zdrowotne.

Niepenosprawni.
      Waciwie kady gabinet/praktyka powinien by dostosowany do przyjmowania osb niepenosprawnych, wie si to czsto z wyborem miejsca lokalizacji gabinetu lub przystosowaniem pomieszcze do odpowiednich wymaga. Aby umoliwi niepenosprawnym korzystanie z pomieszcze, w ktrych udzielane s wiadczenia zdrowotne naley zadba m.in. o podjazd lub wind, szeroko drzwi min. 95 cm, korytarze o szerokoci min. 1,30 m, wyczniki owietlenia na wysokoci 1,0 - 1,05 m. W obszarze toalety powinna zawiera si powierzchnia zapewniajca minimalny obszar penego obrotu wzka inwalidzkiego tzn. koo o rednicy 150 cm, toaleta powinna by rwnie wyposaona w odpowiednie uchwyty. 

Podoga. 
      W obiektach suby zdrowia podoga moe by wykonana z materiaw ceramicznych, gresowych, linoleum lub wykadziny kauczukowej. Materiay te wystpujcych w penej gamie kolorw. Wybierajc rodzaj okadziny podogowej naley kierowa si nastpujcymi zasadami:
- atwo zmywalna, 
- odporna na stosowane rodki chemiczne (dezynfekcyjne),
- odporna na plamy po rodkach organicznych (np. krew),
- antypolizgowa,
- nieodblaskowa,
- nienasikliwa,
- nieakustyczna – tumica odgosy podczas chodzenia. 
      Podkad pod warstw wierzchni powinien by wykonany z masy samopoziomujcej, idealnie wyrwnanej, aby zapobiec szybkiemu zniszczeniu i uszkodzeniu powierzchni. Ze wzgldw higienicznych naley wykonywa nawierzchni z moliwie najwikszych wymiarowo odcinkw, aby zachowa jak najwiksz szczelno. Wymagane jest rwnie wykonanie cokow o wysokoci 10 cm. 

ciany. 
      Powinny by gadkie, atwozmywalne, pomalowane farb emulsyjn – zmywaln lub wykoczone innym materiaem, speniajcym warunki. W pobliu ujcia wodnego ciana do wysokoci 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujcia, powinna by zabezpieczona powierzchni trwa, zmywaln, nienasikliw, odporn na rodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania s pytki ceramiczne, gresowe lub laminat.

Kolor we wntrzu. 
      Poszczeglne kolory i ich zestawienie maj indywidualne oddziaywanie na czowieka. Istnieje teoria psychologiczna potwierdzajca t tez. Zjawisko to zwizane jest z dowiadczeniami yciowymi, obserwacj przyrody, potoczn symbolik barw. Mona stwierdzi, e barwy ciepe, doskonae w poczekalni i recepcji, wprowadzaj nastrj spokoju, kontaktu, nadaj ludzkiej skrze atrakcyjny, przyjemny wygld. Skojarzenie z ciepem generuje pozytywne reakcje, wzmacniajc poczucie bezpieczestwa. Barwy zimne s na og obojtne, czasami, u niektrych osb, mog wywoywa wraenia negatywne i budzi uczucie nienaturalnoci. W gabinetach zastosowanie takich barw daje jednak wraenie laboratoryjnej czystoci i sprzyja skupieniu podczas pracy wykonywanej przez lekarza. Wskazane s delikatne odcienie fioletu, zieleni, bkitu. Naley unika ostrych kontrastw kolorystycznych. 
   
Owietlenie.
      W natoku sygnaw odbieranych przez zmysy czowieka, sygnay optyczne odgrywaj decydujc rol, dlatego warunkiem zapewniajcym odpowiedni kontakt z otoczeniem jest zapewnienie prawidowego owietlenia we wntrzu. Odpowiednie owietlenie ma wpyw, na jako diagnozy medycznej, wydajno i zadowolenie z pracy. Owietlenie naley szczegowo przemyle i zaplanowa jeszcze przed rozpoczciem prac adaptacyjnych, zalenie od powierzchni i wysokoci pomieszcze, zastosowanych materiaw i kolorw – waciwoci odbijania wiata. Parametry eksploatacyjno techniczne, na jakie naley zwrci uwag, wybierajc rdo wiata to: barwa wiata, wierno oddawania barw przedmiotw oraz skuteczno wietlna.
      W gabinecie naley zadba o rwnomierne owietlenie miejsca pracy, rda powinny mie barw wiata dziennego, z jak najwyszym wspczynnikiem oddawania barw Ra (min. 95), a najmniejsze dopuszczalne natenie wiata powinno wynosi, w caym pomieszczeniu 300 lx, w miejscu pracy 500 lx. Niestety, wikszo produkowanych wietlwek nie spenia tych wymaga, dlatego do owietlenia miejsca pracy stosuje si specjalistyczne lampy, przeznaczone do celw medycznych.
W poczekalni i pomieszczeniach sanitarnych wystarczy rdo wiata o barwie ciepo biaej, ze rednim wspczynnikiem oddawania barw. Natenie owietlenia powinno wynosi kolejno 200 i 100 lx. 
Skuteczno wietlna zaley od zastosowanego rda wiata i jest najwysza dla wietlwek rurowych i kompaktowych. rda te dla wybranych modeli speniaj rwnie pozostae wymagania stawiane owietleniu gabinetw medycznych. rda halogenowe mona zastosowa w poczekalni, recepcji w celu wzbogacenia efektu wizualnego zaprojektowanej przestrzeni. W gabinecie, w ktrym udzielane s wiadczenia zdrowotne naley zainstalowa rwnie odpowiedni, atestowan lamp bakteriobjcz. 
      Skadnikiem owietlenia wntrza gabinetu jest owietlenie soneczne, ktre zalenie od orientacji, moe powodowa nadmierne nasonecznienie i nagrzanie gabinetu. Przeciwdziaajc temu zjawisku, moemy zainstalowa w oknach aluzje pionowe lub poziome, wykonane z materiaw zmywalnych, ktre rwnie zasoni wntrze gabinetu przed wzrokiem osb postronnych. 
Przedstawione wymagania stanowi podstaw jak powinno spenia owietlenie w gabinetach medycznych. Dodatkowe, bardziej szczegowe aspekty z pewnoci zostan uwzgldnione przez projektanta przy indywidualnym wntrzu. 

Wymagania Sanepid-u. 
      Aby gabinet mg spenia swoj funkcj, niezbdne jest zatwierdzenie projektu oraz odbir przez uprawnionego pracownika Sanepidu. W tym celu naley zoy waciwy wniosek, z doczonym projektem i odpowiednimi uzgodnieniami.
Naley zasign opinii i uzyska akceptacje projektu przez rzeczoznawcw ds.:
- sanitarnohigienicznych,
- przepisw bezpieczestwa i higieny pracy oraz wymaga ergonomii, 
- zabezpiecze przeciwpoarowych.

      Do zada projektanta naley przygotowanie odpowiedniej, kompletnej dokumentacji. Jeeli chcemy, aby nasze wntrze byo ergonomiczne i niepowtarzalne, naley pozwoli mu zrealizowa zamierzone cele, tak aby wykonawcy robt, skoncentrowani na wykonawstwie i rozwizywaniu aspektw technicznych nie zniweczyli koncepcji artystycznej.

Jacek Niezgoda
ARTDESIGN architektura wntrz

tel. 012 633 05 97, 0507 065 433
e-mail: biuro@artdesign.pl
  
projektywnetrz architekt
krakowwnetrzaprojekty


 

 

ARTDESIGN projektowanie, architektura i aranacja wntrz Krakw, Warszawa, Katowice - lsk. ARTDESIGN architekt wntrz to nowoczesna architektura wntrz prywatnych i wysmakowane aranacje wntrz komercyjnych. Projektanci wntrz ARTDESIGN proponuj projekty, aranacje wntrz mieszkania, apartamentu, loftu, domu i rezydencji. Projekty, architektura, aranacja wntrz uytecznoci publicznej - restauracji, baru, hotelu, spa, gabinet medyczny, kosmetyczny, biura, sklepu, salonu sprzeday. Zesp projektowy to dowiadczeni projektanci, dyplomowani architekci wntrz oraz wsppracujcy specjalici branowi. Proponujemy kompleksow usug projektow na najwyszym poziomie. Wiedza zespou projektantw wntrz i prawie pitnastoletnie dowiadczenie sprawiaj, e sprostamy najwybredniejszym oczekiwaniom i wykonamy dopracowany, oryginalny i niepowtarzalny projekt architektury wntrz w kadym stylu: nowoczesny, minimalistyczny, klasycznym, glamour i w wielu innych, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Przestrze wntrza jest dla nas wyzwaniem i inspiracj, co sprawia, e nasze projekty architektury wntrz bogate s w nowatorskie rozwizania, zaskakujce poczenia materiaw i autorskie koncepcje estetyczne. Realizacje projektw wntrz odznaczaj si wysok jakoci, ponadczasowoci i dbaoci o kady detal. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i nadzr autorski jako gwarancj sprawnej i solidnej realizacji projektu architektury wntrz. Profesjonalizm architektw wntrz ARTDESIGN potwierdzony jest licznymi referencjami i wieloma publikacjami zrealizowanych projektw wntrz w opiniotwrczych magazynach branowych. Projektanci, architekci ARTDESIGN zapraszaj do wsppracy oraz do galerii realizacji i wizualizacji wntrz. ARTDESIGN architektura wntrz - wyobrania i profesjonalizm w projektowaniu.
   

 

copyright 2000-2010
artdesign architektura projekty wntrz
 
 
Powered by ARTplus